CONTACT INFO

Sagisa South Africa
Randburg
Tel: +27 11 787 0355
E-mail: web@sagisa.com

Sagisa UAE
Sharjah
Tel: +971 6 552 9828
Email: web@sagisa.com

Sagisa Nigeria
Lagos
Tel: +234 802 422 1637
Email: web@sagisa.com

Sagisa Uganda
Kampala
Tel: +256 41 469 9392
Email: web@sagisa.com

Sagisa Mauritius
Mesnil
Tel: +230 593 76767
Email: web@sagisa.com

Sagisa Kenya
Nairobi
Tel: +254 724 911 069
Mobile: +254 936 911 069
Email: web@sagisa.com

Sagisa Pakistan
Rawalpindi
Office: +92 (0)51 844 5110 / 844 5120
Email: web@sagisa.com

Scroll to Top